Iată hârtia pentru care liderii USL au cerut demisia lui Dumitru Paşniciuc

La sfârşitul săptămânii trecute, liderii USL Suceava au solicitat demisia secretarului judeţului Suceava, Dumitru Paşniciuc, şi a preşedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pentru că secretarul judeţului a refuzat să le furnizeze un exemplar al răspunsului privind solicitarea opoziţiei de anulare a Hotărârii de Consiliu Judeţean prin care au fost împărţite sume din cote deflacate din impozitele pe venit şi din TVA către primăriile din judeţ. Citeşte aici o analiză interesantă despre modul în care au fost împărţiţi banii către primării.

Detalii despre circul de la şedinţa de consiliu judeţean găseşti aici, aici şi aici.

Citeşte mai jos argumentele invocate de Paşniciuc care i-au scos din sărite pe liderii USL. Găseşti aici documentul în format PDF.

***

În temeiul art. 62, alin. 1, lit. i, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, Dumitru Paşniciuc, secretarul judeţului a prezentat punctul de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de consilierii judeţeni ai Uniunii Social Liberale (USL) împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 1 din 05 ianuarie 2012.

Prin plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 464 din 8 ianuarie 2012, consilierii judeţeni ai Uniunii Social Liberale (USL) solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 1 din 05 ianuarie 2012, invocând:

1. Nerespectarea art. 22, alin. 2 din Legea nr. 215 a administraţiei publice locale, referitoare la situaţiile în care se convoacă şedinţele extraordinare ale Consiliului Judeţean.

Răspuns: Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliul Judeţean Suceava s-a făcut cu respectarea art. 94, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, la teza I, prevede: „consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui, sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului”. Semnatarii plângerii fac confuzie între sintagma „ori de câte ori este necesar” şi sintagma „în cazuri excepţionale”, în care prefectul poate solicita preşedintelui Consiliului Judeţean convocarea consiliului în şedinţă ordinară. Cu alte cuvinte, Consiliul Judeţean poate fi convocat în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. În acest sens, s-a pronunţat şi literatura de specialitate, care spune că: „ori de câte ori un interes public judeţean necesită a fi satisfăcut imediat, o asemenea convocarea poate fi făcută(a se vedea Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, comentată, lector dr. Ovidiu Podar, Editura Sfera juridică, 2004, Cluj Napoca, pag. 221).

Convocarea Consiliului Judeţean în şedinţă extraordinară pentru data de 5 ianuarie 2012 a fost determinată de încadrarea în termenele prevăzute de art. 39, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru a da posibilitatea primarilor şi consiliilor locale să se pregătească şi să adopte cât mai repede bugetele locale, pentru a putea funcţiona.
La fel: potrivit alin. 3, al art. menţionat, pe baza veniturilor proprii şi sumelor repartizate potrivit alin. 2, respectiv cele repartizate de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice şi Consiliul Judeţean, ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile, de la publicarea Legii bugetului de stat Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează Proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale.
Cum bugetul de stat a fost publicat în M.O. al României în data de 22 decembrie 2011, rezultă că termenul de 15 zile, interval în interiorul cărora trebuiau definitivate şi afişate proiectele bugetelor locale, s-a împlinit în data de 6 ianuarie 2012.
Drept urmare, Consiliul Judeţean Suceava trebuia să aprobe repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale în ziua de 5 ianuarie 2012, astfel încât aceste sume să poată fi comunicate primăriilor, aşa cum s-a arătat mai sus, în scopul definitivării proiectelor bugetelor locale.

2. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor administrative.

Răspuns: Semnatarii plângerii prealabile sunt în eroare. Prevederile dispoziţiilor art. 3, alin. 2 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi nu administrative , republicată cu modificările şi completările ulterioare, se aplică actelor cu caracter normativ.
Or, Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, aprobat pe 5 ianuarie 2012, nu are caracterul unui act normativ, întrucât nu produce efecte juridice cu caracter general şi impersonal, ci este un act administrativ cu caracter individual, care produce efecte juridice diferite, individuale, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, conform anexelor Hotărârii. Conform definiţiei date în art. 3, lit. a, din Legea nr. 52/2003, actul normativ este actul emis şi adoptat de o autoritate publică cu
aplicabilitate generală.

Pe de altă parte, se mai invocă faptul că la proiectul de hotărâre lipseşte avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică de disciplină, apărare, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Nici această critică nu are suport. Proiectul de hotărâre supus dezbaterii în data de 5 ianuarie 2012 se referă la probarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012. Cu alte cuvinte, este vorba despre bugete şi nu alte domenii, spre exemplu despre referendum, caz în care comisia respectivă ar fi avut competenţă. Or, domeniul bugetelor revine comisie de specialitate, respectiv comisiei care are ca obiect de activitate domeniul buget-finanţe.

3. Se vorbeşte despre legalitatea convocării şedinţei extraordinară a Consiliului Judeţean Suceava pentru data de 5 ianuarie 2012.
Petenţii susţin că, consilieri locali nu au fost convocaţi legal, nu au existat mape complete cu materialele de şedinţă, la data convocării, acestea din urmă fiind puse prea târziu la dispoziţia membrilor deliberativului judeţean, respectiv cu doar 2 ore înaintea dezbaterilor în plen.

Răspuns: Afirmaţia este inexactă şi nu are suport faptic. Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean a fost convocată telefonic, în timpul serviciului, telefonic, pe 4 ianuarie 2012, cât şi prin poşta electronică, mijloace prin care consilierii au fost invitaţi la şedinţă. A fost trimisă dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava nr. 5/ 04.01.2012, privind convocarea şedinţei Consiliului Judeţean în şedinţă extraordinară.
A fost trimis Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ-teritoriale a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, precum şi documentaţia anexă la acesta.

În adresa electronică se precizează: „Vă face cunoscut că joi, 5 ianuarie 2012, la ora 11.00, este convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Suceava”, iar în dispoziţia preşedintelui, de convocare a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Suceava nr. 5/04.01.2012 se prevede, negru pe alb, data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei, întocmai elementele prevăzute în art. 94, alin. 5, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Adresa electronică a fost expediată la ora 16.32 pe data de 4 ianuarie 2012. Subliniem că liderul grupului de consilieri PSD şi un alt consilier social-democrat au fost apelaţi de către secretarul judeţului în jurul orei 16.30, pe data de 4 ianuarie 2012, pentru a li se trimite mapa de şedinţă, iar aceştia au precizat că vor veni în dimineaţa zilei de 5 ianuarie 2012, pentru a ridica mapele. De altfel, în dimineaţa zilei de 5 ianuarie 2012, ora 8.10., un consilier a solicitat şi primit toate mapele de şedinţă ale consilierilor PSD.

4. Nerespectarea calendarului prevăzut de lege pentru adoptarea hotărârii de echilibrare a bugetelor locale a legilor în vigoare, a echităţii şi a unei conduitei morale, care ar trebui să existe la împărţirea banului public. 
În sinteză: se invocă art. 33 din Legea nr. 273/20076 a finanţelor publice locale, potrivit căruia Consiliul Judeţean are obligaţia să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului Suceava prezentarea de cereri pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare locală care necesită cofinanţare.

Răspuns: Potrivit art. 33, alin. 55 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute la alin. 3, lit. b, precum şi acelor prevăzute la alin. 4, lit. f, Consiliul Judeţean are obligaţia ca în termen de 5 zile de la publicarea Legii bugetul de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare locală, care necesită cofinanţare.
Drept urmare, după publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 în Monitorul Oficial nr. 914 din 22.12.2011, Consiliul Judeţean, prin adresa nr. 22.203 din 23.12.2011 a solicitat tuturor unităţilor administrativ-teritoriale necesarul de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Menţionăm că adresa nr. 22.203 din 23.12.2011 a fost trimisă primăriilor atât prin poşta electronică, cât şi prin fax. În mod greşit se invocă nerespectarea alin. 3, până la alin. 6, din art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, deoarece Consiliul Judeţean trebuie să aplice numai prevederile alin. 3, lit. b şi ale alin. 5, prevederi care au fost respectate.
Prevederile art. 33, alin. 3, lit. a, alin. 4 şi alin. 6 nu se aplică de către consiliile judeţene la repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, ci de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.

Potrivit art. 33, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual, prin Legea bugetului de stat nr. 293/2011, precum şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 80% din sumă prin decizia directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava, o cotă de 20% prin hotărâre a Consiliului Judeţean.
Pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii care necesită cofinanţare locală. Prin adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Suceava nr. 60.002/03.01.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean nr.67/04.01.2012, ni s-au comunicat sumele care trebuie repartizate prin hotărâre a Consiliului Judeţean, şi anume: 24.871.261 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 12.012.416 sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale.
După comunicarea sumelor de către autorităţile publice locale, sumele cerute prin adrese, acestea au fost centralizate, rezultând o sumă de 237.903.381 lei, adică mult peste sumele posibil a fi repartizate, respectiv de 36.883.677 de lei, adică de circa 9,3 ori mai mult faţă de ceea ce se putea repartiza.
Sumele repartizate după o analiză minuţioasă asigură cu prioritate resursele necesare unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi cel de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava, programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate din judeţul Suceava şi extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată.
Precizăm că aceste sume sunt în concordanţă cu hotărârile aprobate de fiecare de fiecare consiliu local implicat în programele menţionate mai sus. Trimiterea la proiectul „Ecologica” nu are nicio relevanţă în susţinerea prezentei legi prealabile.

5. Nerespectare principiului legalităţii prevăzut de art. 2, alin.1 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale.

Răspuns: Această afirmaţie este nemotivată. Subliniem că a fost respectat acest principiu, aşa cu rezultă din motivarea făcută al punctele de mai sus. Întreaga activitate a Consiliului Local s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legii.
În plângere se mai invocă, la acest punct, că art. 87 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor acestui articol, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Or, repartizarea sumelor pentru asigurarea cu prioritate a cofinanţării de către autorităţile publice locale a celor 3 proiecte de infrastructură menţionate la poziţia nr. 4, din prezentul punct de vedere, este tocmai expresia traducerii în practică a prevederilor art. 87 din Legea nr. 215/201 a administraţie publice locale.

6. Nerespectarea principiului consultării publice locale, la transparenţei decizionale, prevăzut de Legea nr. 52/2003, a egalităţii de tratament în faţa legii şi priciului echităţii şi proporţionalităţii.

Răspuns: Întrucât Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 1 din 5 ianuarie 2012 are un caracter individual şi nu unul normativ, invocarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională din administraţia publică este greşită, fără nicio relevanţă practică.
În mod greşit în plângerea prealabilă se invocă încălcarea principiului transparenţei decizionale prevăzute la art. 18 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, deoarece prevederile acestui articol se referă al principiul consultării, nu la transparenţă.
Potrivit dispoziţiilor acestui articol, autorităţile administraţie publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale. În acest sens se face consultarea. Consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale se realizează de organele centrale şi nu de Consiliul Judeţean.
Nu au fost încălcate prevederile invocate din Carta Europeană a Autonomiei Locale, deoarece au fost consultate unităţile administrativ-teritoriale cu privire la necesarul de sume în vederea cofinanţării proiectelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin repartizarea sumelor de către Consiliul Judeţean Suceava, s-a asigurat echilibrarea bugetelor locale.
Repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale s-a făcut fundamentat, respectându-se prevederile Legii privind finanţele publice şi nu în mod arbitrar, aşa cum se rată în plângere.

Având în vedere cele menţionate mai sus apreciem că nu sunt motive de revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 1/05.01. 2012. 

Secretar al judeţului Suceava
Dumitru Paşniciuc

Director executiv al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală
Petru Tănase

Şef de Serviciu Juridic şi Coordonare
Constantin Paşcu

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii