Conflict de interese administrativ și penal - BOTEZATU Savel Viorel, primarul comunei Udești

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și indicii referitoare la posibila săvârșire de către BOTEZATU Savel Viorel, Primar al Comunei Udeşti (Judeţul Suceava), a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României.

(conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, "prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative", iar, potrivit dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, "conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material (...) pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură").

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, BOTEZATU Savel Viorel fiind informat, la data de 08.12.2010 (confirmare de primire din data de 15.12.2010), respectiv, data de 23.03.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 19.04.2012, BOTEZATU Savel Viorel a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, s-au constatat următoarele:

Încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și indicii referitoare la posibila săvârşire de către BOTEZATU Savel Viorel, Primar al Comunei Udeşti, a infracțiunii de conflict de interese, faptă prevăzută de dispozițiile art. 2531 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a avizat plata unor servicii de protocol în valoare totală de 21.388,3 Lei către S.C. UDEŞTEANA S.R.L., societate în cadrul căreia deţine calitatea de asociat unic, iar soţia acestuia, BOTEZATU Elena, exercită funcția de administrator.
La data de 17.06.2008, a fost validat mandatul lui BOTEZATU Savel Viorel de Primar al Comunei Udeşti, Judeţul Suceava, pentru perioada 2008 – 2012.

Începând cu data de 02.07.1991, BOTEZATU Savel Viorel deține calitatea de asociat unic în cadrul S.C. UDEŞTEANA S.R.L.

BOTEZATU Elena, soţia lui BOTEZATU Savel Viorel, exercită, începând cu data de 16.06.2008, funcția de administrator în cadrul S.C. UDEŞTEANA S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus, s-au dispus următoarele:

- sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava cu privire la posibila săvârşire de către BOTEZATU Savel Viorel, Primar al Comunei Udeşti, Judeţul Suceava, a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută și pedepsită conform 2531 din Codul Penal al României,

- iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 11 mai 2012

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii