Infracțiunea de conflict de interese - NEMȚOI LAZĂR PETRU, consilier local Fîntînele

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, indicii referitoare la posibila săvârșire de către NEMȚOI LAZĂR PETRU, Consilier local în cadrul Consiliului Local Fîntînele din Județul Suceava, a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută și pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României.

(conform dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, "fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură").

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, NEMȚOI LAZĂR PETRU fiind informat, la data de 06.07.2011 (confirmare de primire din data de 14.07.2011), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 17.11.2010, s-au constatat următoarele:

Indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese în materie penală, faptă prevăzută și pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României, întrucât NEMȚOI LAZĂR PETRU, pe durata exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local Fîntînele din Județul Suceava, a făcut demersurile necesare în vederea încheierii unui număr de 4 contracte prestări servicii cu S.C. LUX ELECTRIC S.R.L., societate în cadrul căreia acesta a deținut calitatea de asociat și administrator, iar, ulterior, pe cea de salariat. Valoarea totală a contactelor încheiate a fost de 91.386,53 Lei, NEMȚOI LAZĂR PETRU beneficiind, din partea S.C. LUX ELECTRIC S.R.L., de un folos material în cuantum de 13.834 Lei, reprezentând salarii obținute în perioada 2009 – 2010.

La data de 18.06.2008, a fost validat mandatul lui NEMȚOI LAZĂR PETRU de Consilier local în cadrul Consiliului Local Fîntînele din Județul Suceava, pentru perioada 2008 – 2012.

În perioada 23.11.2006 - 25.11.2008, NEMȚOI LAZĂR PETRU a deținut calitatea de asociat și administrator în cadrul S.C. LUX ELECTRIC S.R.L., ulterior deținând doar calitatea de salariat.

Pe durata exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local Fîntînele din Județul Suceava, NEMȚOI LAZĂR PETRU a fost împuternicit să reprezinte S.C. LUX ELECTRIC S.R.L. la procedura de licitație având ca obiect furnizarea de lămpi pentru iluminat stradal, inclusiv instalare și punere în funcțiune, și a semnat procesul-verbal de recepție a lucrărilor efectuate prin contracul de furnizare nr. 8940/02.12.2009.

Având în vedere cele de mai sus, s-au dispus următoarele:

- sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava cu privire la posibila săvârşire de către NEMȚOI LAZĂR PETRU, Consilier local în cadrul Consiliului Local Fîntînele din Județul Suceava, a infracţiunii de conflict de interese, faptă prevăzută și pedepsită conform 2531 din Codul Penal al României;

- iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 5 iulie 2012

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii