Ilegalităţile constatate de Curtea de Conturi la instituţiile publice din judeţul Suceava

Am adăugat mai jos extrase din raportul Curţii de Conturi pe anul 2011 cu privire la instituţiile verificate din judeţul Suceava. Găseşti documentul PDF aici.

Consiliul Judeţean Suceava - A fost acordată nelegal indemnizaţie de dispozitiv pentru personalul propriu şi entităţile din subordine în sumă de 1.042.000 lei.

Consiliul Judeţean Suceava - Nu s-a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării sau nefinalizarea clădirilor în termenul acordat prin autorizare şi prelungirea acesteia, ceea ce a determinat neîncasarea unor venituri de 139.000 lei la bugetul local.

Primăria comunei Păltinoasa – A efectuat plăţi în sumă de 437.000 lei pentru lucrări neexecutate cuprinse în situațiile de lucrări prezentate spre decontare la obiectivul "Reabilitare Școala cu clasele I – VIII Păltinoasa".

Primăria municipiului Suceava - Efectuarea de plăţi în sumă de 258.000 lei peste cantităţile şi/sau valorile contractate ale serviciilor de salubrizare.

Direcţia de Statistică Suceava - nu a întocmit cărţile funciare aferente imobilelor din domeniul public al statului primite în administrare.

Tribunalul Suceava - Unele informaţii, deosebit de importante pentru procesul de judecată, cum ar fi părţile, nu se regăsesc pe portalul instanţei, cu toate că sistemul informatic permite înregistrarea acestora, cu ocazia investirii instanţei. Situaţia se regăseşte în cazul a 1.438 de dosare, din totalul de 98.463 (1,46%) dosare, existente la Tribunalul Suceava, în anul 2011.

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava - Datorii în sumă totală de 145.000 lei, ce decurg din drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti, în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, pentru care, nu au fost constituite, înregistrate în contabilitate şi implicit raportate în situaţiile financiare centralizate.

Clubul Sportiv Universitatea din Suceava - S-a constatat faptul că în structura organizatorică a entității nu a fost prevăzut, distinct, un compartiment de audit intern și în perioada 2004-2011 nu a fost realizată nicio misiune de audit intern de către structura de specialitate din cadrul MECTS.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cultural Suceava - În calitate de ordonator terţiar de credite nu are prevăzut în structura sa organizatorică compartiment (persoană) cu atribuţii de audit public intern. Auditul public intern se realizează în acest caz periodic, sub forma misiunilor de audit public delegat, de către Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional care este forul tutelar (ordonatorul principal de credite). Ultima misiune de audit public intern asupra entităţii a fost efectuată la data de 30.09.2006. În următorii 5 ani (2007-2011), la Direcţia judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cultural Suceava nu a fost efectuată nicio acţiune de audit public intern.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava - situațiile financiare la finele anului 2011 prezintă neconcordanțe în sumă totală de 3.016 mii lei, care provin din: obligații de plată către furnizori neînregistrate în contabilitate; neconcordanțe între datele din evidența contabilă sintetică și cea analitică pentru contul 426 "Drepturi de personal neridicate"; neorganizarea evidenței analitice a drepturilor bănești neridicate restituite; corecții între soldul faptic și cel scriptic, fără documente justificative, ale drepturilor aferente bugetului de asigurări sociale de stat și bugetul de stat, în aplicația informatică; întocmirea eronată a contului de execuție privind angajamentele legale și de plătit.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava - Diminuarea veniturilor atrase la bugetul asigurărilor sociale de stat ca urmare a necuprinderii în sistemul public de pensii a unor contribuabili-persoane fizice, care realizează venituri din activități independente și care nu au depus declarații de asigurare. Totodată, contribuabilii nu au fost sancționați contravențional pentru nedepunerea în termenul legal a declarației de asigurare.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava - Neconcordanța dintre creanțele bugetare de natura contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator și angajați care au fost declarate de către angajatori prin declarațiile nominale depuse la casa județeană de pensii și cele declarate prin deconturile fiscale depuse la direcția județeană a finanțelor publice, cu o valoare estimată de 9.892.000 de lei.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava - Nereguli cu privire la organizarea activității de audit intern, prin neocuparea postului de auditor intern, neîntocmirea planului anual de audit și neefectuarea vreunei misiuni de audit în perioada 2010-2011.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava - Posibile cazuri de plăți necuvenite ale unor drepturi de asigurări sociale de stat reprezentând pensii anticipate, pensii anticipate parțial, pensii de invaliditate de gradul I, gradul II și pensii de urmaș, pentru unii beneficiari care au realizat concomitent și venituri de natură salarială sau venituri din activități independente potrivit declarațiilor de venit.

Casa Judeţeană de Pensii Suceava - Plăți nelegale în sumă estimată de 336 mii lei pentru prestații sociale prevăzute de legi cu caracter special, pentru care nu au fost respectate prevederile legale cu privire la majorarea cu 15% a unor drepturi bănești, fiind stabilite și achitate într-un cuantum mai mare decât cel legal.

Direcţia de Sănătate Publică Suceava - neînregistrarea/înregistrarea eronată şi nereevaluarea clădirilor şi a terenurilor, aparţinând domeniului public al statului, date în administrare

Direcţia de Sănătate Publică Suceava - Înregistrarea eronată ca şi obiecte de inventar a unor active fixe, precum şi a activelor fixe recepţionate la terminarea lucrărilor de investiţii.

Direcţia de Sănătate Publică Suceava - Neimplementarea în totalitate a standardelor potrivit OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Direcţia de Sănătate Publică Suceava - Neorganizarea compartimentului de audit public intern în cadrul instituţiilor publice conform prevederilor legale; neefectuarea tuturor misiunilor de audit din Planul de audit inclusiv la entităţile subordonate, precum şi neauditarea o dată la trei ani a obiectivelor prevăzute în Legea nr. 672/2002.

Direcţia de Sănătate Publică Suceava - Nerecuperarea debitelor reprezentând cheltuieli privind asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate, de la persoane care prin faptele lor au adus daune sănătăţii acestora şi nerestituirea către casele de asigurări de sănătate a sumelor recuperate.

Direcţia de Sănătate Publică Suceava - Înregistrarea eronată şi plata licenţelor şi a obiectivelor de investiţii de la titlul "Bunuri şi servicii".

Direcţia de Sănătate Publică Suceava - Acceptarea la plată a unor lucrări suplimentare care depăşesc cu 20% valoarea contractului iniţial sau neexecutarea în totalitatea a acestora.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Neconcordanţe între datele din din evidenţa contabilă şi cele din programul informatic SAFIR cu privire la soldurile conturilor contabile „Debitori” şi „Creditori” la data de 31.12.2011 care determină neîncredere asupra rezultatului patrimonial al anului 2011, a rezultatului reportat al exercițiilor anterioare și în final în raportarea unor date eronate prin situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2011.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Plăţi nelegale reprezentând indemnizaţii pentru creşterea copilului, ca urmare a neluării măsurilor de suspendare a acordării drepturilor pentru persoanele care au obţinut venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, respectiv venituri din salarii, activităţi independente și agricole.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Plata nelegală a unor ajutoare sociale pentru asigurarea venitului mediu garantat urmare a nedeclarării de către beneficiari a tuturor veniturilor nete realizate din: pensii, indemnizații de șomaj, alocații pentru susținerea familiei, subvenții primite de la Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură pentru animalele deținute și nedeclarate, bugete complementare pentru persoanele cu handicap, venituri din activități comerciale și tranzacții imobiliare, precum și venituri obținute prin deținerea calității de acționar sau asociat a beneficiarului de ajutor social.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - "Plăți nelegale acordate beneficiarilor de ajutor social care nu îndeplineau condițiile legale deoarece dețineau bunuri definite prin lege ca nefiind de strictă necesitate. Pentru aceste bunuri primăriile nu au verificat concordanța numărului de animale din evidența instituției cu numărul de animale declarat de titular și nu au stabilit venituri potențiale pe baza criteriilor legale.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Acordarea nelegală de ajutoare sociale întrucât dosarele solicitanților nu conțineau toate documentele obligatorii stabilite prin lege, fișele de calcul a sumelor cuvenite prezentau erori, anchetele sociale nu au fost efectuate sau beneficiarii nu au depus adeverințe eliberate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă care să ateste că sunt în căutarea unui loc de muncă și că nu a refuzat un loc de muncă.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Plăți nelegale acordate beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei urmare a nedeclarării tuturor veniturilor nete obținute din salarii, pensii, bugete complementare pentru persoane cu handicap, subvenții primite de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru animalele deținute, tranzacții imobiliare, activități comerciale.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Plăți nelegale reprezentând alocația pentru susținerea familiei estimate la suma de 512 mii lei, întrucât nu s-a aplicat diminuarea prestației sociale proporțional cu numărul absențelor nemotivate ale copiilor din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei sau suspendarea prestaţiei sociale în cazul copiilor care nu mai frecventau şcoala ori au fost exmatriculaţi.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Alocații de stat plătite nelegal reprezentanților legali ai căror minori au decedat.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Prestaţii sociale acordate nelegal, respectiv indemnizaţii pentru creşterea copilului, ajutoare sociale, alocaţii pentru susţinerea familiei, ajutoare încălzire și alocaţia complementară, urmare a nedeclarării veniturilor realizate în statele membre ale Uniunii Europene.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava - Nerecuperarea unor contribuții individuale de asigurări de sănătate aferente unor debitori din prestații sociale.

Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava - Menținerea în contul "Provizioane pentru litigii" a unor sume pentru care plata a devenit exigibilă

Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava - Majorarea nelegală a cheltuielilor de personal prin acordarea unor salarii şi a unor drepturi cu încălcarea prevederilor legale, care au vizat:
- încadrarea eronată în clasele şi treptele de salarizare;
- acordarea unor premieri care exced prevederilor legale;
- acordare nelegală a salariului de merit;
- acordarea tichetelor de masă şi cadou cu încălcarea prevederilor legale;
- acordarea unor sporuri peste nivelul stabilit prin actele normative sau care nu erau prevăzute;
- neaplicarea reducerilor în conformitate cu actele normative privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava - Efectuarea de cheltuieli, neprevăzute de legislaţia în vigoare prin decontarea fără bază legală a unor cheltuieli de transport reprezentând cheltuieli cu naveta unor angajaţi din cadrul unităţilor verificate.

Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Suceava - Nu au fost iniţiate, în termenul legal de prescripţie, măsurile legale care se impuneau în vederea încasării
unor creanţe cuvenite bugetului de stat.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii