Nereguli descoperite la SC Ecobroprest SRL Broșteni de inspectorii Camerei de Conturi Suceava

Un control al Camerei de Conturi Suceava realizat în perioada 3 - 28 martie 2014 la SC Ecobroprest SRL Broșteni a evidențiat abateri financiar-contabile de o mie de lei și venituri suplimentare de trei mii de lei.

Obiective urmărite Explicații succinte privind abaterea Suma estimată a abaterii (mii lei)
Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2013, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului propriu - bugetul de venituri și cheltuieli nu a fost întocmit şi prezentat, în vederea aprobării, organului deliberativ al administrației publice locale, respectiv UATO Broșteni, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii;
Exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare - nu s-a angajat o persoană cu studii economice pentru organizarea și conducerea contabilității, și nici nu s-a încheiat un contract de prestări servicii în domeniul contabilității cu persoane fizice sau juridice; operațiunile economico - financiare au fost înregistrate în evidențele financiar-contabile ale entității de către o salariată din cadrul Biroului financiar-contabil al UATO Broșteni, care nu este angajat al societății comerciale și care nu a semnat pentru „întocmit” documentele financiar - contabile ale entității; documentele financiar-contabile ale entității sunt semnate numai de administratorul unic al acesteia, care are studii medii în domeniul industrial, profilul electromecanic; 1000
- obiectele de inventar achiziționate s-au înregistrat direct în conturile de cheltuieli;
Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) - s-au elaborat proceduri numai pentru activitatea de arhivare a documentelor și pentru evidența formularelor cu regim intern de numerotare si înseriere;
- nu s-a organizat activitatea de audit public intern conform prevederilor legale;
- nu s-a organizat activitatea de control financiar preventiv propriu conform prevederilor legale;
Modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege - pentru lucrările „construcție platformă betonată” valoarea contractului, suma facturată și cea încasată de către S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni nu corespund cu valoarea devizului de lucrări întocmit; 1000
Calitatea gestiunii economico-financiare - nu s-a realizat activitatea cuprinsă în obiectul principal de activitate al societății comerciale, respectiv cea de colectare a deșeurilor nepericuloase; societatea comercială nu este autorizată pentru colectarea deșeurilor, iar UATO Broșteni nu a atribuit serviciul public de colectare a deșeurilor societății comerciale S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni; entitatea a realizat activități de reparații curente și capitale, contra-cost, având ca beneficiar principal UATO Broșteni;
- impozitele şi contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajați și angajator nu au fost virate la termenul legal. 2000

S-au dispus următoarele măsuri şi recomandări:
  • Realizarea activităţii cuprinsă în actul constitutiv al S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni, în vederea atingerii scopului pentru care a fost înfiinţată societatea comercială. Analizarea activităţii înregistrate de entitate, având în vedere faptul că societatea comercială nu este autorizată pentru colectarea deşeurilor.
  • Respectarea prevederile legale privind întocmirea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni.
  • Respectarea prevederilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni. Extinderea verificărilor la toate înregistrările contabile din evidența sintetică şi analitică, identificarea şi corectarea erorilor din evidenţa contabilă, conform prevederilor legale.
  • Organizarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale la S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni.
  • Organizarea și desfășurarea activității de audit public intern conform prevederilor legale. Respectarea prevederilor legale privind auditul statutar al situaţiilor financiare.
  • Întocmirea procedurilor de control intern, formalizate pe activităţi, cu detalierea obiectivelor, acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, precum şi alte componente ale măsurilor respective, care să fie cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial.
  • Facturarea lucrărilor executate de S.C. ECOBROPREST S.R.L. Broșteni, conform devizului şi situaţiilor de lucrări întocmite, inclusiv a penalităţilor de întârziere
  • Respectarea termenelor de plată a obligaţiilor către bugete ale societăţii comerciale, recuperarea de la persoanele responsabile a sumelor reprezentând majorări şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugete.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii