Salarii ilegale și plăți pentru servicii inventate, descoperite la Primăria Baia de un control al Curții de Conturi

Un control realizat de Camera de Conturi Suceava la Primăria Baia în perioada 26 august - 4 noiembrie 2016 și care a vizat activitatea instituției din anul 2015 a descoperit mai multe nereguli și ilegalități.

Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit că în anul 2015 bugetul comunei Baia a fost prejudiciat cu 111.000 lei, au fost descoperite abateri financiar-contabile în sumă de 610.000 lei și au fost identificate venituri nerealizate de 14.000 de lei.

La Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia au fost identificate abateri financiar-contabile de 97.000 lei, iar la Școala Gimnazială nr. 2 Baia au fost identificate abateri financiar-contabile de 17.000 lei.

Obiective urmărite Explicații succinte privind abaterea Suma estimată a abaterii
Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare La ordonatorii terțiari de credite de la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia și Școala Gimnazială nr. 3 Baia nu au fost stabilite și înregistrate în evidența contabilă provizioanele aferente drepturilor salariale câștigate prin sentințe judecătorești. 114000
Nu au fost evidențiate în contul activelor fixe, obiectivele de investiții finalizate, recepționate și date în folosință la UATC Baia. 323000
S-au constatat înregistrări eronate și neînregistrarea în evidența contabilă a unor operaţiuni economico – financiare. 229000
Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) În perioada auditată nu au fost efectuate misiuni de audit intern, nefiind supuse auditului categoriile semnificative de operațiuni economice înregistrate de entitate, inclusiv activitatea ordonatorilor terțiari de credite cu privire la utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. 0
Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege Nu s-au stabilit, evidenţiat şi înregistrat veniturile din închirierea spaţiilor din clădiri aflate în domeniu public a UATC Baia. 9000
Au fost diminuate veniturile bugetului local al comunei Baia prin nerespectarea prevederilor legale şi ale HCL privind aprobarea înlesnirilor la plată sub forma scutirilor sau reducerilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii datorate de către persoanele fizice. 58000
Nu au fost stabilite, înregistrate şi încasate veniturile reprezentând taxa de eliberare autorizaţii de funcţionare în cazul unor agenți economici, taxa de salubrizare și taxa PSI. 5000
S-au constatat amenzi prescrise datorită neaplicării procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului local în cadrul termenului de prescriere. 34000
Calitatea gestiunii economico-financiare Pentru perioada mai 2014 - ianuarie 2015 au fost achitate nelegal drepturi salariale unui angajat din cadrul entității. 3000
Au fost angajate şi efectuate plăți nelegale la cheltuieli cu bunuri şi servicii, întrucât au la bază documente din care nu reiese realitatea serviciului prestat și nu au fost respectate clauzele contractuale. 72000
S-au identificat cazuri în care s-a acordat nelegal ajutor pentru încălzirea locuinței unor beneficiari care au deţinut cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării acestui drept de asistenţă socială. 2000

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Pentru înlăturarea deficienţelor constatate prin decizia emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Suceava s-au dispus următoarele măsuri şi recomandări:

- Extinderea verificărilor la toate înregistrările contabile efectuate în anul 2015, identificarea și corectarea erorilor din evidența contabilă încheiată la data de 31.12.2015, cu respectarea prevederilor legale privind contabilitatea instituțiilor publice. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor economico – financiare efectuate de UATC Baia, în funcție de conținutul economic al acestora și cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

- Organizarea și desfășurarea activității de audit public intern la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Baia, cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate, în vederea auditării tuturor activităților desfășurate în cadrul UATC Baia, inclusiv a activităților entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate.

- Stabilirea, înregistrarea în evidența contabilă analitică și sintetică, urmărirea și încasarea veniturilor din taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice și taxele speciale (taxa de salubrizare și taxa PSI), cuvenite bugetului local al comunei Baia, inclusiv a accesoriilor aferente, pentru toți contribuabilii de pe raza unității administrativ-teritoriale. Extinderea verificărilor pentru perioada de prescripție privind calcularea și încasarea veniturilor din taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei activități economice și taxele speciale (taxa de salubrizare și taxa PSI), datorate de contribuabili.

- Stabilirea, înregistrarea în evidența contabilă analitică și sintetică, urmărirea și încasarea veniturilor nefiscale din închirierea spațiilor din clădirile aparținând domeniul public și privat al UATC Baia, inclusiv a accesoriilor aferente veniturilor neîncasate la termen. Extinderea verificărilor pentru perioada de prescripție privind calcularea și încasarea veniturilor nefiscale din închirierea clădirilor din domeniul public și privat al UATC Baia datorate de contribuabili. Revizuirea clauzelor contractuale pentru toate contractele de închiriere și armonizarea acestora cu prevederile legale.

- Respectarea prevederilor legale și a procedurilor de acordare a scutirii la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente creanțelor bugetare, inclusiv în cazurile constatate ca urmare a acțiunii de audit financiar, cu privire la:
  • neîntocmirea referatelor cu propunerea de acordare sau neacordare a scutirii sau reducerii majorărilor de întârziere, de către funcționarii din cadrul compartimentul de specialitate, care să fie supuse spre aprobarea primarului comunei Baia, și nici deciziile privind acordarea/neacordarea înlesnirii la plată, conform criteriilor de acordare aprobate prin HCL nr. 30/12.08.2015,
  • au fost acordate scutiri de la plată și scăzute din evidența contabilă și fiscală majorări de întârziere, fără respectarea criteriilor de acordare, întrucât nu au fost neachitate obligațiile de plată restante reprezentând amenzi contravenționale, înregistrate până la termenul de acordare a scutirilor la plată.
- Extinderea verificărilor în cadrul termenului de prescriere la toate hotărârile privind aprobarea înlesnirilor la plată sub forma scutirilor sau reducerilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații datorate de către persoanele fizice, în vederea identificării cazurilor în care s-au acordat scutiri sau reduceri de la plata majorărilor de întârziere aferente creanțelor restante, fără respectarea prevederilor legale și înregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a operațiunilor ce decurg din corectarea erorilor.

- Inițierea și aplicarea tuturor procedurilor de executare silită, conform dispozițiilor legale în vigoare, pentru încasarea creanțelor bugetare datorate bugetului local al UATC Baia, de către contribuabili persoane juridice și fizice, respectiv înființarea de popriri pe disponibilitățile bancare, de popriri pe venituri de la terți, sechestre asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanelor fizice și juridice.

- Întreprinderea măsurilor în vederea stabilirii răspunderii și recuperării sumelor neîncasate, reprezentând creanțe bugetare datorate bugetului local al UAT Comuna Baia, ca urmare a prescrierii acestora, în toate cazurile în care s-au constatat debite prescrise, inclusiv a celor constatate ca urmarea acțiunii de audit financiar cu privire la prescrierea dreptului la acțiune în vederea încasării amenzilor contravenționale stabilite de organele abilitate.

- Verificarea tuturor operațiunilor reprezentând cheltuieli de personal, pentru perioada de prescripție, stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând cheltuieli de personal acordate în mod nelegal, recuperarea integrală a acestuia, regularizarea obligațiilor angajatorului și angajaților cu bugetul consolidat, înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor specifice, în toate cazurile în care s-au acordat necuvenit drepturi salariale, inclusiv a celor constatate ca urmarea acțiunii de audit financiar cu privire la acordarea nelegală a:
  • sporului de vechime acordat nelegal funcțiilor de demnitate publică, contrar prevederilor legale;
  • majorării salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare, pe baza unor dispoziții ale ordonatorului principal de credite, care ulterior au fost revocate.
Înregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a operațiunilor ce decurg din calculul, recuperarea prejudiciului și a foloaselor nerealizate

- Verificarea în totalitate a operațiunilor economico – financiare privind cheltuielile pentru bunuri și servicii acceptate la plată, plătite efectiv sau nu, stabilirea întinderii valorii prejudiciului, recuperarea acestuia și a foloaselor nerealizate, în toate cazurile în care s-au efectuat și decontat cheltuieli pentru bunuri/servicii/lucrări care nu au fost livrate/prestate/executate, inclusiv a celor constatate ca urmarea acțiunii de audit financiar, cu privire la efectuarea de cheltuieli nelegale reprezentând:
  • cheltuielile privind consumul de energie electrică înregistrat la Stația de epurare, activ fix concesionat operatorului regional pentru furnizarea serviciilor de apă potabilă și canalizare, conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ale UATC Baia;
  • servicii de exploatare balast (excavat balast și încărcat auto-excavator) în afara prevederilor contractului de prestări servicii și fără a avea întocmite documente justificative primare (registru de evidență zilnică a materialului extras, bonuri de transport, avize de expediție, bonuri de cântar), care să confirme realitatea serviciilor prestate;
  • stimulente pentru participanții la activități culturale, fără existența documentelor justificative legal întocmite, din care să reiasă exactitatea sumelor plătite și fără ca acestea să fie aprobate de către reprezentații entității.
Înregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a operațiunilor ce decurg din calculul, recuperarea prejudiciului și a foloaselor nerealizate.

- Verificarea în totalitate a operațiunilor economico – financiare privind cheltuielile efectuate pentru acordarea drepturilor de asistență socială, pentru perioada de prescripție, stabilirea întinderii valorii prejudiciului, recuperarea acestuia și a foloaselor nerealizate, în toate cazurile în care nu au fost îndeplinite condițiile de acordare a drepturilor de asistență socială și pentru care s-au efectuat plăți nelegale, inclusiv a celor constatate ca urmarea acțiunii de audit financiar, cu privire la acordarea nelegală a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, în cursul anului 2015.
Înregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a operațiunilor ce decurg din calculul, recuperarea prejudiciului și a foloaselor nerealizate.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii