Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava - forma adoptată de Consiliul Local

Regulament privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în municipiul Suceava - forma adoptată de Consiliul Local

REGULAMENT PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI CIRCULAŢIA CÂINILOR
CU STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

CAP. I: Dispoziţii generale

Art. 1
(1) Prezentul Regulament constituie cadrul general de reglementare a gestionării animalelor de companie având ca scop prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Suceava, a incidentelor provocate de acestea şi mărirea gradului de confort şi siguranţă al populaţiei.
(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul câinilor utilitari ce aparțin instituțiilor publice (Ministerului Administraţiei şi Internelor ori Ministerului Apărării Naţionale), în cazul câinilor de serviciu aparţinând personalului subordonat din instituțiile publice, precum şi în cazul câinilor utilitari folosiți pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor bolnave ori cu handicap.

Art. 2
În accepţiunea prezentului Regulament, sunt definiţi următorii termeni utilizaţi:
a) câine agresiv – orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private, precum orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop, cu excepția câinelui care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine sau a oricărui câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană;
b) câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate în baza unui document emis sau recunoscut de Asociația Chinologică Română;
c) câine periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează: categoria I care cuprinde câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, precum și categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napoletano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor;
d) câine utilitar – orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;
e) câine de vânătoare – câine folosit la vânătoare și deținut în acest scop de către un vânător membru al unei asociații de vânătoare legal constituită sau de către o asociație de vânătoare;
f) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;
g) deţinător de animale – persoană responsabilă pentru sănătatea animalelor și consecințele acțiunilor animalelor pe care le are în grijă cu obligaţia de a proteja atât animalele şi cât şi oamenii de boli transmisibile și vătămări de orice fel. Deţinătorul de animale are animalele în posesie permanentă în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau are animalele în posesie temporară în calitate de îngrijitor al acestora, sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea acestora;
h) ecarisaj – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală sau a subproduselor de origine animală (inclusiv cadavrele acestora), ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz;
i) excrement – materia fecală evacuată de un organim în urma proceselor de hrănire și de digestie;
j) sterilizare – suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacității de procreere;
k) rabie – encefalomielita infecţioasă acută, comună omului şi diferitelor specii de animale domestice şi sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate întotdeauna de moarte;
l) microcip – dispozitiv electronic, de dimensiuni reduse, care conține un cod unic ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv special.

CAP. II: Întreținerea câinilor și accesul acestora în spațiile publice

Art. 3
Deţinătorii de animale pentru care legislația prevede măsuri speciale de identificare şi înregistrare au obligaţia de a notifica instituţiile care deţin şi/sau întreţin baze de date specifice cu privire la orice modificare referitoare la datele înscrise în aceste registre, cum ar fi, fătarea, înstrăinarea sau moartea animalelor. 
 
Art. 4
În scopul stopării proliferării câinilor fără stăpân, în municipiul Suceava este interzisă întreținerea câinilor de rasă comună sau a metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, în baza unui document emis de către o instituție abilitată sau o asociație reprezentativă, pot fi întreținuți căini nesterilizați de rasă comună sau metiși ai câinilor de rasă utilizați în scop științific (pentru crearea unor noi rase de câini sau ameliorarea genetică a celor existente de către persoane calificate sau instituții abilitate în acest sens), medical (pentru cercetări medicale, precum și câinii utilitari pentru ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor bolnave ori cu handicap) sau în scopuri utilitare, altele decât paza unor obiective (vânătoare, câini de urmărire și salvare ori pentru detecția unor substanțe periculoase sau interzise, etc.).
Art. 5
În locurile publice de pe teritoriul municipiul Suceava nu este permis accesul al câinilor de rasă comună sau a metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, câinii de rasă comună și metișii care pot rămâne nesterilizați prevăzuți la art. 4 pot avea acces în spațiile publice numai dacă sunt ținuți în lesă ori într-un dispozitiv similar.
Art. 6
Apartenența câinelui la o rasă poate fi probată și recunoscută numai în baza unui document de tip „pedigree” emis sau recunoscut de către Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, care atestă genealogia animalului sau apartenența la o rasă pe baza caracterelor morfologice.
Art. 7
În spațiile publice din municipiul Suceava este interzisă prezența câinilor care nu au implantat un microcip care să permită identificarea animalului și a proprietarului acestuia, conform normelor legale în vigoare.
Art. 8
Deținătorii de câini au obligația să efectueze toate acțiunile sanitar-veterinare pevăzute de legislația în vigoare, cum ar fi vaccinarea periodică, urmând ca mențiunile specifice să fie înscrise în carnetul de sănătate al câinelui.

Art. 9
Deținătorii de câini au obligația de a avea carnet de sănătate pentru fiecare animal și de a purta asupra lor acest document de fiecare dată când ies cu câinele în spațiile publice din Municipiul Suceava.
Art. 10
Persoanele fizice sau juridice care au adoptat sau revendicat unul sau mai mulţi câini, au următoarele obligaţii:
a) să adăpostească şi să crescă animalele strict la adresa declarată pe Formularul de adopţie/revendicare,
b) să nu abandoneze câinele, să îl controleze, să îl supravegheze, iar în cazul în care nu îl mai doreşte, să îl predea compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân;
c) să respecte normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
d) să prezinte periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
e) să anunţe Compartimentul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;
f) să permită reprezentanţilor Compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân monitorizarea câinelui/câinilor adoptaţi sau revendicaţi.

Art. 11
În spațiile publice din municipiul Suceava este cu desăvârșire interzis accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, cu excepția situației în care aceștia sunt transportați în vehicule aflate pe drumurile publice ori pe căile de acces către acestea.
Art. 12
Accesul câinilor periculoși care se încadrează în categoria câinilor periculoși din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor, este permis în spațiile publice din municipiul Suceava doar dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

Art. 13
(1) În spațiile de joacă pentru copii ori în vecinătatea acestora, se interzice prezența câinilor, precum și a oricărui animal care ar putea să creeze disconfort sau vătămări corporale copiilor sau însoțitorilor acestora, cu excepția câinilor special dresați care însoțesc nevăzători sau alte persoane cu nevoi speciale.
(2) În parcuri şi locurile de agrement este permis accesul câinilor doar însoțiți de proprietarii acestora. Câinii de talie medie şi mare trebuie să poarte botnițe sau alte dispozitive de control (lesă, dispozitiv cu electroșocuri, etc.).

Art. 14
Este interzisă întreținerea câinilor în alte spații decât cele aflate în proprietate personală sau folosite în baza unui contract care să asigure dreptul de folosință a acestor spaţii, cum ar fi contractele de închiriere sau de comodat. De asemenea, este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise permanent sau a căror împrejmuiri nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament.

Art. 15
Incintele în care există câini potențial agresivi, în stare liberă, vor fi semnalizate obligatoriu de proprietarul sau administratorul acestora cu un panou nedetaşabil cu dimensiunile de 15 × 25 cm, aplicat la fiecare intrare şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de 25 m, cu avertismentul „CÂINE PERICULOS” sau „CÂINE AGRESIV”.

Art. 16
(1) Întreținerea câinilor în apartamente situate în clădiri colective de tipul blocurilor de locuințe, cu excepția apartamentelor prevăzute cu curte proprie, este permisă doar cu acordul majorităţii locatarilor şi obligatoriu a celor limitrofi (învecinați direct la limitele de proprietate) și cu avizul Asociației de proprietari (dacă aceasta există), precum și în condițiile respectării normelor de igienă şi conviețuire în comun. Prin excepție, dacă se întreține un singur câine, nu este necesar acordul vecinilor și al asociației de proprietari.
(2) Numărul de câini pe care îi poate deține o persoană este nelimitat, însă, pentru respectarea normelor elementare de igienă și de conviețuire în comun, în apartamentele din blocurile de locuințe pot fi întreținuți cel mult doi câini, la care se adaugă eventualii pui în perioada în care aceștia sunt dependenți de mama lor (maxim 3 luni).
(3) Deţinătorii de câini care își întrețin animalele în blocuri sau locuinţe colective au obligaţia de a respecta orele de linişte, normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere a spaţiului comun (holuri, casa scării, etc.), ei fiind responsabili pentru disconfortul creat de animalele pe care le întrețin.

Art. 17
Abandonarea câinilor sau a oricăror alte animale, vii sau moarte, este interzisă în municipiul Suceava.

Art. 18
Deţinătorii câinilor care sunt plimbaţi în locurile publice (parcuri, alei pietonale, căi de acces, etc.) au obligaţia să ridice dejecţiile solide provenite de la câinii lor. Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public, însoţitorii animalelor de companie scoase la plimbare vor purta cu ei o pungă de hârtie sau de material plastic pentru a colecta dejecţiile solide ale animalului.

Art. 19
Este interzisă abandonarea deşeurilor de origine animală pe domeniul public. În cazul în care este identificată, persoana care a abandonat respectivele deșeuri va suporta, pe lângă sancțiunea specifică, și costurile de ecarisaj. În cazul deşeurilor animale găsite pe domeniul public al Municipiului Suceava, a căror provenienţă nu poate fi stabilită, cheltuielile de salubrizare vor fi acoperite din sumele alocate în bugetul local al Municipiului Suceava.

Art. 20
Este interzis tuturor persoanelor fizice deţinătoare sau nu, de animale, să:
a) inducă o stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin lovirea/ameninţarea acestora sau manifestarea oricărui gen de comportament agresiv ce poate determina reacţii de autoapărare din partea animalelor;
b) manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de însoţitorul animalului în prezenţa acestuia;
c) ignore luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal, atunci când acesta se manifestă agresiv faţă de alte animale.

CAP. III: Contravenţii

Art. 21
(1) Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie în măsura în care potrivit legii penale nu constituie infracţiune.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 8, 9, 15 şi 18, cu amendă de la 100 la 300 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16 şi 20, cu amendă de la 300 la 800 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 10, 17 şi 19, cu amendă de la 800 la 1600 lei.

Art. 22
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Art. 23
Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor revin ca obligație personalului împuternicit al Primarului Municipiului Suceava şi Poliției Locale Suceava. 
 
Art. 24
Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea 180/2002.

CAP. IV: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25
(1) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data adoptării acestuia.
(2) Prevederile art. 4 se aplică după 180 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) Până la data intrării în vigoare, autoritățile locale pot derula acțiuni menite să asigure informarea cetățenilor și pot oferi servicii care să faciliteze conformarea la noile reglementări.

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii