Cel mai bine păzit secret din învăţământ: absolvenţii din 2012, interzişi la catedră

Absolvenţii de facultate din anul 2012 nu au nicio posibilitate să devină profesori în această vară. Acest lucru a fost ascuns cu mare grijă de Ministerul Educaţiei, atât sub conducerea lui Daniel Funeriu cât şi de la venirea noului ministru, Cătălin Baba.

Mai exact, deşi în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 758/27.10.2011 (click pentru varianta PDF), nu se face deloc referire la absolvenţii din 2012, la o simplă citire a documentului se poate observa că studenţii aflaţi în ultimul an nu au absolut nicio posibilitate să devină profesori, nici ca titulari pe post, nici ca suplinitori.

Asta din cauza modificărilor privind desfăşurarea examenului de titularizare, examen care în acest an va fi organizat la nivelul unităţilor de învăţământ.

Concret, pentru a ocupa un post candidaţii trebuie săsusţină în mod obligatoriu o probă practică constând într-o inspecţie la clasă. Această probă se va desfăşura în perioada 2 mai - 8 iunie 2012 iar înscrierile pentru concurs vor avea loc în intervalul 2 - 12 aprilie 2012.

Cum printre documentele solicitate la înscriere se numără în mod obligatoriu şi diploma de licenţă şi certificatul de absolvirea a cursurilor pedagogice, acte care pot fi obţinute după examenele din iunie-iulie, este clar că studenţii aflaţi în ultimul an nu au nicio variantă pentru a se se înscrie la concursul din acest an. Aşadar, nu există absolut nicio posibilitate ca absolvenţii din 2012 să ajungă la catedră în anul şcolar 2012-2013.

Mai mult, potrivit art. 248 din noua lege a educaţiei, "Pentru ocuparea funcţiilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor şi trebuie îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii minime de studii:
a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în profilul postului;
b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani".
Nimeni nu ştie însă până acum ce presupun şi cum pot fi efectuate aceste stadii practice.

Această decizie care va afecta mii de studenţi din întreaga ţară este în acest moment unul dintre cel mai bine păzite secrete din învăţământul românesc.

Consultă mai jos calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013 (anexa 25 din Monitorul Oficial nr. 758/27.10.2011), document care demonstrează în mod clar faptul că absolvenţii din 2012 sunt ţinuţi departe de catedră. Sublinierile îmi aparţin


Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013


Data/perioada Activitatea
 până pe 22 DECEMBRIE 2011 Propunerile planurilor de şcolarizare se avizează provizoriu de către inspectoratele şcolare până la data de 22 decembrie 2011 şi se transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru aprobarea de către Guvern a cifrei de şcolarizare.
31 DECEMBRIE 2011 Înfiinţarea consorţiilor şcolare pentru anul şcolar 2012-2013, reglementate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5488/29.09.2011, se realizează şi se transmite inspectoratelor şcolare până la data de 31 decembrie 2011.
03 IANUARIE 2012 Inspectoratele şcolare dau publicităţii, până la data de 3 ianuarie 2012, pentru anul şcolar următor, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular autorizate/acreditate, conform art. 61 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
3-6 IANUARIE 2012 Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ afectat de aceste schimbări.
3-6 IANUARIE 2012 Pentru cadrele didactice titulare pe nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii în unităţi cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a unui post didactic de nivel liceal, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă).
5-10 IANUARIE 2012 Întocmirea de către unităţile de învăţământ listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare  la 1 septembrie 2012 şi comunicarea lor la inspectoratul şcolar:
a) pentru limită de vârsta;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.
până pe 11 IANUARIE 2012 Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la art. 59, alin. (2) din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/07.10.2011, se adresează în scris conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ în vederea transferului în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate şi în condiţiile în care la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ există post/catedră vacant(ă).
până pe 25 IANUARIE 2012 Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante şi inspectoratului şcolar motivele acordului/refuzului transferului
11-25 IANUARIE 2012 Constituirea catedrelor, încadrarea personalului didactic titular în învăţământ, completarea normei didactice la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, întregirea normei didactice conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/07.10.2011:
a) la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;
27 IANUARIE 2012 Situaţiile transmise de unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar (până pe 25.01.2012) sunt analizate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice titulare ale sistemului naţional de învăţământ preuniversitar pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2012
26 IANUARIE - 8 FEBRUARIE 2012 b) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.
15 FEBRUARIE 2012 Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate.
15 FEBRUARIE 2012 Afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2012.
16-22 FEBRUARIE 2012 Depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obţinerea consimţământului în vederea soluţionării restrângerii de activitate.
23-27 FEBRUARIE 2012 Analiza în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea consimţământului.
28 FEBRUARIE - 6 MARTIE 2012 Înregistrarea cererilor personalului didactic care solicita soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar.
1 MARTIE 2012 Termenul limită pentru absolvenţii/studenţii aflaţi în ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, de a se prezenta la inspectoratele şcolare, pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar de stat, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin OMEC nr. 4923/2005, cu modificarile şi completarile ulterioare.
7-9 MARTIE 2012 Desfăşurarea probelor practice/orale.
7-9 MARTIE 2012 Afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita soluţionarea restrângerii de activitate.
12-13 MARTIE 2012 Înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate.
14 MARTIE 2012 Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale.
15-16 MARTIE 2012 Soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică.
19-20 MARTIE 2012 Înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor.
21 MARTIE 2012 Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
22 MARTIE 2012 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
până pe 21 MARTIE 2012 Depunerea solicitărilor de către cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art. 111, alin. (6), lit. b) şi alin. (7) în vederea prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor (continuitate). Criteriile pentru prelungirea contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor, se stabilesc de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu votul a două treimi din totalul membrilor.
Depunerea solicitărilor de către cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile art. 63, alin. (1) în vederea modificării contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
22 MARTIE 2012 Analiza în consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării.
23 MARTIE 2012 Înregistrarea contestaţiilor la motivele neacordării titularizării.
26 MARTIE 2012 Soluţionarea contestaţiilor în consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ în şedinţa la care participă şi un inspector şcolar desemnat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi comunicarea în scris a hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care au depus contestaţii. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată numai în instanţa de contencios administrativ.
27 MARTIE 2012 Comunicarea în scris a acordului/refuzului acordării titularizării la inspectoratul şcolar.
28 MARTIE 2012 Soluţionarea cererilor de continuitate în consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi comunicarea în scris a acordului/refuzului acordării continuităţii, inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată numai în instanţa de contencios administrativ.
28 MARTIE 2012 Afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate şi ca urmare a acordării  prelungirii contractelor pe perioadă nedeterminată/determinată pentru anul şcolar următor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare.
28 MARTIE 2012 Afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare.
30 MARTIE 2012 Comunicarea în scris a acordului/refuzului acordării continuităţii cadrului didactic solicitant. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
30 MARTIE 2012 Verificarea şi publicarea:
- listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs,
- a listei centrelor de concurs (organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, consorţiilor şcolare, asocieri temporare)
- a graficului de desfăşurare a probelor
la unităţile de învăţământ si la inspectoratele şcolare.
2-12 APRILIE 2012 Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs şi pentru candidaţii care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011.
2-12 APRILIE 2012 Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ.b0re

18-27 APRILIE 2012 Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar.
20-28 APRILIE 2012 Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
30 APRILIE 2012 Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă.
2 MAI - 8 IUNIE 2012 Organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă.
2 AUGUST 2012 Desfăşurarea probei scrise. /ro

6 AUGUST 2012 Afişarea rezultatelor.
6-7 AUGUST 2012 Înregistrarea contestaţiilor.
8 AUGUST 2012 Rezolvarea contestaţiilor.
9 AUGUST 2012 Afişarea rezultatelor finale.
8-9 AUGUST 2012 Depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice şi a cererilor candidaţilor care au susţinut concurs în alte judeţe şi au rămas nerepartizaţi.
ETAPA I de repartizare
10 şi 13 AUGUST 2012 Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată.
14 AUGUST 2012 Reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata la centrele/unităţile de învăţământ care organizează concurs.
31 AUGUST 2012 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
15-16 AUGUST 2012 Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ.b0re

ETAPA II de repartizare
15-16 AUGUST 2012 Repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din iunie-iulie 2012 si a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioadă determinată.
31 AUGUST 2012 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
17 AUGUST 2012 Transmiterea la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate,  a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.
20 AUGUST 2012 Publicarea la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate,  a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.
20 AUGUST 2012 Afişarea punctajelor candidaţilor înscrişi pentru completarea normei didactice.
20-21 AUGUST 2012 Înregistrarea contestaţiilor la punctaje de către candidaţii înscrişi pentru completarea normei didactice şi pentru încadrare în regim de plată cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ.
22 AUGUST 2012 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

ETAPA a III-a de repartizare
20 AUGUST 2012 Numirea pe funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs.
23-24 AUGUST 2012 Soluţionarea, în şedinţă publică, la nivel judeţean, a completărilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare.
25 AUGUST 2012 Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.
27-28 AUGUST 2012 Repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011.
29 AUGUST 2012 Atribuirea orelor în plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ.
31 AUGUST 2012 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
3 SEPTEMBRIE 2012 Transmiterea la inspectoratul şcolar, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate,  a listei posturilor ocupate prin plata cu ora, a listei candidaţilor care au solicitat plata cu ora rămaşi nerepartizaţi şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare.
4 SEPTEMBRIE 2012 Afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
5-7 SEPTEMBRIE 2012 Repartizarea candidaţilor conform art.158 din Metodologie.
10 SEPTEMBRIE 2012 Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
17 SEPTEMBRIE 2012 Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Trimiteți un comentariu

2 Comentarii

  1. Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplica, incepand cu data de 1 septembrie 2011, absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar......DAR AICI NU SUNT INCLUSI SI ABSOLVENTII DE 2011....DE CEEEEEEEEEEE????????? ADICA SE AMANA PT. UNII SI NU SE APLICA PENTRU ALTII?....ROMANIA ESTI DE GROAZA...SUNT NENUMARATE CADRE DIDACTICE DIN TARA CARE NU SUNT PLATITE CA PROF. DESI AU ABSOLVIT O FACULTATE>????????????SINDICATELOR CE FACETI ....DORMITI?

    RăspundețiȘtergere
  2. Absolventii promotiei 2012 pot sa se prezinte la examenul de titularizare deoarece la terminarea facultatii se completeaza dosarul de titularize : copii legalizate dupa diploma/adeverinta de terminare a studiilor, a modulului pedagogic si a foaiei matricole.

    RăspundețiȘtergere